Co robimy?

Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” zapewnia swoim wychowankom:

 

1)    opiekę i wychowanie, sprawowaną podczas pobytu dzieci i młodzieży w Placówce oraz zajęć

       organizowanych przez Placówkę poza siedzibą;

 

2)    pomoc w nauce poprzez:

a)    tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej,
b)    udzielanie wsparcia przy odrabianiu lekcji,
c)    wyrównywanie zaległości w nauce szkolnej,
d)    utrwalanie wiedzy zdobywanej w szkole;

3)    organizację czasu wolnego, m. in. poprzez:

a)    zapewnienie odpowiednich warunków do zajęć i zabaw dowolnych, rozwijających indywidualne

       zainteresowania i potrzeby dzieci oraz ich koordynowanie,
b)    prowadzenie edukacji kulturalnej, w tym czytanie i zachęcanie do czytania książek, oglądanie filmowych

       adaptacji powieści i ekranizacji bajek ukazujących godne naśladowania wzorce osobowe,
c)    prowadzenie zajęć wychowawczych, obejmujących m. in.: ABC dobrego wychowania, wychowanie

       moralno-religijne, wychowanie społeczne, zasady higieny,
d)   prowadzenie, w zależności od potrzeb wychowanków i możliwości wychowawców, zajęć: sportowych,

       plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, literackich, informatycznych, gastronomicznych,

       krawieckich oraz innych, rozwijających uzdolnienia, umiejętności i zainteresowania wychowanków,
e)    prowadzenie zajęć religijnych, m.in.: w formie katechez i warsztatów biblijnych,
f)    organizowanie konkursów, wystaw, przedstawień,
g)   organizowanie lub umożliwianie udziału w spotkaniach okolicznościowych, imprezach rekreacyjnych,

       kulturalnych, sportowych, okolicznościowych,
h)    organizowanie wyjść i wycieczek;

4)    zajęcia specjalistyczne o charakterze profilaktycznym, logopedycznym,  kompensacyjnym,

        korekcyjnym, organizowane indywidualnie i w małych grupach, w zależności od trudności i potrzeb

        wychowanków;

5)    dożywianie.

 

Placówka prowadzi współpracę z rodzicami lub opiekunem prawnym wychowanka przez:

1)    prowadzenie rozmów okolicznościowych, informacyjnych, wychowawczych

        w siedzibie Placówki lub drogą telefoniczną;

2)    udzielanie porad rodzicom, zwłaszcza w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych;

3)    przekazywanie w formie pisemnej informacji i zaproszeń na spotkania i uroczystości;

4)    umożliwianie konsultacji ze specjalistami;

5)    organizowanie cyklicznych i jednorazowych szkoleń i warsztatów w Placówce;

6)    zapraszanie rodzin do udziału w okolicznościowych uroczystościach, imprezach oraz

        w konkursach, wyjazdach i wyjściach organizowanych przez Placówkę;

7)    angażowanie rodziców w działania związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem Placówki.