Cel

Systematyczna praca z wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” ma na celu:

1)     Integralny rozwój osobowości:

a)    rozpoznawanie i rozwijanie zdolności oraz talentów,
b)    budowanie realistycznego obrazu siebie i akceptacji siebie,
c)    poznawanie i nazywanie własnych emocji i uczenie kontroli nad nimi,
d)    poznawanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją,
e)    dbanie o rozwój fizyczny,
f)    uczenie postawy wdzięczności, sztuki dawania i przyjmowania,
g)    uczenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w życiu,
h)    wyrównywanie deficytów rozwojowych i zaburzeń zachowania,
i)    poznawanie oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z nikotyną,

      alkoholem, narkotykami;

2)    rozwój edukacyjny:

a)    rozwijanie mowy, myślenia, motoryki, funkcji poznawczych,
b)    utrwalanie wiedzy zdobywanej w szkole,
c)    wyrównywanie zaległości w nauce szkolnej,
d)    poprawę zachowania i frekwencji w środowisku szkolnym,
e)    wyrabianie nawyku systematycznego odrabiania lekcji,
f)    wprowadzanie w świat kultury;

3)    rozwój społeczny

a)    uczenie konstruktywnej zabawy i kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
b)    poznawanie, akceptowanie i stosowanie norm społecznych,
c)    budowanie pozytywnych wzorców życiowych,
d)    kształtowanie prawidłowej postawy wobec autorytetów,
e)    uczenie sposobów pomagania sobie nawzajem, dostrzegania potrzeb innych, oraz realizacja i promowanie

       idei integracji społecznej,
f)    kształtowanie postaw patriotycznych,
g)    budowanie wspólnoty opartej na miłości, jedności i współdziałaniu;

4)    rozwój religijny i moralny:

a)    wprowadzanie i pielęgnowanie tradycji oraz obyczajów katolickich,
b)    kształtowanie żywej relacji z Jezusem i prawidłowego obrazu Boga Ojca,
c)    uwrażliwianie na najważniejsze uroczystości roku liturgicznego i katolicki sposób ich przeżywania,
d)    uczenie modlitwy, świętowania niedzieli;
e)    nabywanie i rozwijanie umiejętności kierowania własnym zachowaniem, podejmowania odpowiedzialnych

       decyzji i sztuki komunikacji interpersonalnej,
f)    uczenie ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
g)    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z współczesnymi zagrożeniami zdrowia psychicznego  i moralnego.

5)    przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dzieci niepełnosprawnych,

        z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz ich integracja społeczna;

 

6)    promowanie twórczości dzieci i młodzieży;

 

7)    profilaktykę uzależnień.